MAGBOX MXF – BẪY TỪ CHO SẢN PHẨM RƠI TỰ DO

MAGBOX MXF thiết kế riêng cho ngành thực phẩm,dược và những ngành yêu cầu độ nhạy cao, phát hiện tạp chất kim loại nhiễm từ tính và tách ra khỏi sản phẩm.